Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019

Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 28-01-2019

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

 

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. § 2. Traci moc Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr LI/278/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019 w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.pdf (217,38KB)