Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019

Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 28-01-2019

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) w związku art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym. § 2. Użyte dalej określenia oznaczają: 1) odpłatność - kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia, uwzględniająca przyznany zakres usług;
2) pobyt - okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia określony w decyzji administracyjnej;
3) osoba, rodzina – osoby, członkowie rodziny, pozbawieni schronienia, w tym osoby bezdomne, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Ujazd;
4) ośrodek wsparcia – schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
5) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
6) OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe,

§ 3. Pobyt osoby/rodziny, skierowanej do ośrodka wsparcia jest odpłatny. Osoby/rodziny, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego, ponoszą odpłatność na następujących zasadach:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w % kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej Wysokość odpłatności w % dobowego kosztu utrzymania osoby/rodziny w ośrodku wsparcia
do 100% bezpłatnie
powyżej 100% do 150% 85%
powyżej 150% do 200% 90%
powyżej 200% do 250% 95%
powyżej 250% 100%

 

 

§ 4. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia przysługuje osobom/rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego. § 5. 1. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia wnoszona jest na rachunek bankowy OPS w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia dokonywana jest z dołu i stanowi dochód gminy Ujazd. 2. W przypadku gdy pobyt w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

 

PDF   Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.pdf (105,81KB)