Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019

Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 28-01-2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego

 

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 216 ust.2 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62,1000, 1366,1669,1693, 2245, 2354, 2500) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Ujazd udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Strzeleckiemu w wysokości 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 1) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Nogowczyceul. Strzelecka” – 65 000,00 zł. 2) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Zimna Wódkaul. Strzelecka”- 90 000,00 zł. 3) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja”- 25 000,00 zł. § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ujazd na rok 2019 (dział 600 Transport i łączność – rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe). § 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczania środków, określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Gminą Ujazd, a Powiatem Strzeleckim. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (103,26KB)