Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019

Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 28-01-2019

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.U z 2018 poz. 994,1000, 1349, 1432, 2500), art.212 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2077, z 2018r. poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 774 577,48 zł. I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,00 zł. 1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 20 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł.


II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 874,62 zł.
1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 874,62 zł 1) dochody bieżące w kwocie 874,62 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 874,62 zł.


III. Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 253 702,86 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 253 702,86 zł 1) dochody bieżące w kwocie 137 223,75 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 137 223,75 zł:
- środki unijne w kwocie 21 688,72 zł,

- budżet państwa w kwocie 113 577,19 zł,

- budżet gminy w kwocie 1 957,84 zł;2) dochody majątkowe w kwocie 116 479,11 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 116 479,11 zł:
- środki unijne w kwocie 104 825,03 zł,

- budżet państwa w kwocie 11 654,08 zł
Realizacja projektu „Ujazd – gmina przyjazna seniorom”.IV. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 500 000,00 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 500 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 500 000,00 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł:
- środki unijne w kwocie 500 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe ”;§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 466 000,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 450 000,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 450 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 450 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 450 000,00 zł
- budżet gminy w kwocie 450 000,00 zł
Budowa drogi gminnej ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej ”;II. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 16 000,00 zł.
1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 16 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 16 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 000,00 zł
Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd ”;


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 240 577,48 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 16 000,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 16 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 16 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce” ”;


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,00 zł.
1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł.III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 874,62 zł.
1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 874,62 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 874,62 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17,49 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 17,49 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 857,13 zł.


IV. Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 253 702,86 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 253 702,86 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 137 223,75 zł
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 137 223,75 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57 367,28 zł, (budżet państwa – 57 367,28),

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 79 856,47 zł,
(budżet państwa – 56 209,91 zł, środki unijne – 21 688,72 zł, środki gminy – 1 957,84 zł);
2) wydatki majątkowe w kwocie 116 479,11 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 116 479,11 zł (budżet państwa – 11 654,08 zł, środki unijne – 104 825,03 zł).


V. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 950 000,00 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 950 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 950 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 950 000, 00 zł:
- środki unijne w kwocie 500 000,00 zł,

- budżet gminy w kwocie 450 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe ”;§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf