Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.137.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284,374), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje
 

§ 1.

 

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 94 913,91zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa w kwocie 13 293,00 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 13 293,00 zł

 

§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 13 293,00 zł

Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 71 920,91 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 71 920,91 zł

 

§ 2057. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 65 289,29 zł

 

§ 2059. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 6 631,62 zł Realizacja projektu „Ujazd – gmina przyjazna seniorom”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9 700,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 9 700,00 zł

 

§ 0950. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów w kwocie 9 700,00 zł

 

§ 2.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 30 000,00 zł

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 30 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 30 000,00 zł

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł

 

§ 3.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 124 913,91 zł

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa w kwocie 13 293,00 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 13 293,00 zł

 

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 408,00 zł

 

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 385,00 zł

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł

Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 30 000,00zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 30 000,00 zł

 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 200,00 zł

 

§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 71 920,91 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 71 920, 91 zł

 

§ 4017. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 649,76 zł

 

§ 4019. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 031,66 zł

 

§ 4119. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58,45 zł

 

§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 283,76 zł

 

§ 4219. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 167,55 zł

 

§ 4227. Zakup żywności w kwocie 5 330,38 zł

 

§ 4229. Zakup żywności w kwocie 592,61 zł

 

§ 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 12 409,48 zł

 

§ 4309. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 490,52 zł

 

§ 4447. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 615,91 zł

 

§ 4449. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 290,83 zł

Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9 700,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 9 700,00 zł

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 9 700,00 zł

 

§ 4.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 200,00 zł

Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 200,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 200,00 zł

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł

 

§ 5.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 200,00 zł

Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 200,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 200,00 zł

 

§ 4530. Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 200,00 zł

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom