Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.140.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284,374), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje

§ 1.

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 30 014,91 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 15 000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 15 000,00 zł

§ 2710. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł.Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 15 000,00 zł
 

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 731,20 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 731,20 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 731,20 zł
 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 10 160,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10 160,00 zł§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 160,00 zł

Dział 855 Rodzina w kwocie 4 123,71 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 123,71 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 4 123,71 zł

§ 2.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 30 014,91 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 731,20 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 731,20 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 716,58 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,62 zł
 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 10 160,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10 160,00 zł

§ 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 8 672,00 zł

   § 3260. Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 488,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 855 Rodzina w kwocie 4 123,71 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 123,71 zł

   § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł

 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,71 zł

Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 15 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 10 000,00 zł

 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Zimna Wódka w kwocie 5 000,00 zł

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Sieroniowice w kwocie 5 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Balcarzowice w kwocie 5 000,00 zł

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom