Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-04-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284,374, 568, 695), art. 15zo ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r poz.568) . Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1.

 

 

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 259 146,55 zł

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 252 645,55 zł

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 252 645,55 zł

1) dochody bieżące w kwocie 252 545,55 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 252 645,55 zł

II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 251,00 zł

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 2 251,00zł

1) dochody bieżące w kwocie 2 251,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 251,00 zł

III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 250,00 zł

1. Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 1 250,00 zł

1) dochody bieżące w kwocie 1 250,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 250,00 zł

2. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 3 000,00 zł

1) dochody bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł


§ 2.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 12 000,00 zł

I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 000,00 zł

1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 12 000,00 zł

1) dochody bieżące w kwocie 12 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł


§ 3.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 297 118,51 zł

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 252 645,55 zł

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 252 645,55 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 252 645,55 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 252 645,55 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 3 894,73 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 248 750,82 zł

II. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 14 954,00 zł

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 14 954,00 zł

1) wydatki majątkowe w kwocie 14 954,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 954,00 zł
 „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1466O Błotnica Strzelecka – Sieroniowice na odcinku Balcarzowice- Sieroniowice ”;

III. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 251,00 zł

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 2 251,00zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 251,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 251,00 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 2 251,00 zł

IV. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 250,00 zł

1. Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 1 250,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 1 250,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 250,00 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1 250,00 zł

2. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 3 000,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000,00 zł

V. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 020,00 zł

1. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 6 020,00 zł1) wydatki bieżące w kwocie 6 020,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 020,00 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 6 020,00 zł

VI. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 389,86 zł

1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 389,86 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 4 389,86 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 389,86 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 389,86 zł

VII. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 12 050,00 zł

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 12 050,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 12 050,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 050,00 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 12 050,00 zł

VIII. Dział 855 Rodzina w kwocie 558,10 zł

1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 558,10 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 558,10 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 558,10 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 558,10 zł


§ 4.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 49 971,96 zł

I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 14 954,00 zł

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 14 954,00 zł

1) wydatki majątkowe w kwocie 14 954,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 954,00 zł
 „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1440O Klucz - DP 1455O w Kluczu ”;

II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 070,00 zł

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 18 070,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 18 070,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18 070,00 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18 070,00 zł

III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 16 389,86 zł

1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 1 840,39 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 1 840,39 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 840,39 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 080,75 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 759,64 zł

2. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 14 549,47 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 14 549,47 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 549,47 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 13 355,83zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 193,64 zł

IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 558,10 zł

1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 558,10 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 558,10 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 558,10 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 558,10 zł


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom