Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Gminie Ujazd

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2020
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 15 września 2020 r.


w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782) oraz Uchwały nr XII.94.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd, zarządza się co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną 
przy ul. Zielonej w Jaryszowie, opisanę w ewidencji gruntów i budynków jako dzialka nr 534/3 
o powierzchni 0,0099 ha, obręb Jaryszów, ujawnioną w księdze wieczystej nr OP1S/00034100/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o ktorym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19 na okres 21 dni, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Informacja o zamieszczeniu tego wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie ktorego położona jest nieruchomość.
§ 3. Osobom spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania.

 

Załącznik:

- wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd - DOCXwykaz.docx (13,07KB)