Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe”

Sygnatura akt: GT.271.5.2020                                      

 

Termin wykonania:               30.06.2022 r.

ZMIANA *

Termin składania ofert :      05.10.2020 r. ,     godz.  09:00

Termin otwarcia ofert:         05.10.2020 r. ,     godz. 10:00

Okres związania ofertą:      30 dni

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane, 45113000-2 Roboty na placu budowy, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu, 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg, 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego, 45223810-7 Konstrukcje gotowe, 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

PDFSIWZ_IPU_RYNEK 2020.pdf (822,21KB)
PDFSIWZ_IDW_RYNEK_2020.pdf (812,32KB)
PDFogłoszenie o zamówieniu-16.09.2020.pdf (407,75KB)
XLSXzał. nr 10 do SIWZ-WZÓR- HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY.xlsx (63,90KB)
DOCXZAŁĄCZNIKI 1-9 DO SIWZ_IDW_RYNEK_2020.docx (109,60KB)
ZIPDOKUMENTACJA ZAMIENNA- W CZĘŚCI DOT.DRZEW.zip (21,07MB)
ZIPTOM V projekt drogowy CZ VIII.zip (41,32MB)
ZIPTOM IVb instal.deszczowa CZ VII.zip (3,31MB)
ZIPTOM IVa instal.wod kan CZ VI.zip (4,12MB)
ZIPTOM III instal.elektr CZ V.zip (14,22MB)
ZIPTOM II konstrukcja CZ IV.zip (9,85MB)
ZIPTOM Ib fontanna CZ IIIb.zip (8,02MB)
ZIPTOM Ib POMNIK CZ IIIa.zip (44,71MB)
ZIPTOM Ia PZT CZ II.zip (10,80MB)
ZIPPOJEKT RYNEK CZ I.zip (49,38MB)
ZIPPROJEKT BUD.-WYK-PRZEDMIARY-Rozbiórka stacji paliw-2020.zip (6,37MB)
PDFpytania i odpowiedzi-21.09.2020.pdf (574,94KB)
ZIPPRZEDMIARY- WERSJA EDYTOWALNA.zip (49,98KB)
PDFpytania i odpowiedzi-24.09.2020.pdf (581,58KB)
PDFZał-zestwienie malej architektury- rynek Ujazd.pdf (355,74KB)
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia-29.09.2020.pdf (202,06KB)
PDFPytania i odpowiedzi - 28.09.2020.pdf (803,37KB)
DOCXSIWZ_IDW_RYNEK_ZMIANA 28.09.2020.docx (126,65KB)
DOCXSIWZ_IPU_RYNEK ZMIANA 28.09.2020.docx (117,93KB)
JPEG5. Krata- osłona drzewa-28.09.2020.jpeg (64,09KB)
PDFzestwienie oswietlenia -28.09.2020.pdf (260,04KB)
PDFPytania i odpowiedzi - 30.09.2020.pdf (680,28KB)
PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-05.10.2020.pdf (755,60KB)
PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-28.10.2020.pdf (814,54KB)