Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.142.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-04-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje
 

§ 1.

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 259 146,55 zł

 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 252 645,55 zł

 

 

Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 252 645,55 zł

 

§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 252 645,55 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 2 251,00zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 251,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 251,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 1 250,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 250,00 zł Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 3 000,00 zł § 0960. Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 250,00 zł

§ 2.

 

Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 12 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 12 000,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 000,00 zł

§ 3.

 

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 297 118,51 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 252 645,55 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 252 645,55 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 894,73 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 247 691,72 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 059,10 zł

Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 14 954,00 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 14 954,00 zł

§ 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 954,00 zł.

„Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1466O Błotnica Strzelecka – Sieroniowice na odcinku Balcarzowice- Sieroniowice ”;

Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 251,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 2 251,00zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 920,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331,00 zł

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 1 250,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 250,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 3 000,00 zł § 4210. i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 6 020,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 250,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 020,00 zł Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 120,00 zł

PSP Ujazd

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 389,86 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 389,86 zł § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 389,86 zł

OPS

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 12 050,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 12 050,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 250,00 zł

PSP Olszowa

Dział 855 Rodzina w kwocie 558,10 zł Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 558,10 zł § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 558,10 zł§ 4.

 

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 49 971,96 zł

Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 14 954,00 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 14 954,00 zł § 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 954,00 zł

„Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1440O Klucz - DP 1455O w Kluczu ”;

 

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 070,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 18 070,00 zł

PSP Ujazd

 

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł

 

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900,00 zł

 

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 120,00 zł

PSP Olszowa

 

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł

 

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł

 

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 250,00 zł

OPS

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 16 389,86 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 1 840,39 zł

 

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 080,75 zł

 

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 759,64 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 14 549,47 zł

 

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł

 

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 355,83 zł

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 193,64 zł

Dział 855 Rodzina w kwocie 558,10 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 558,10 zł

 

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 558,10 zł

 

§ 5.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 8 043,76 zł

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 043,76 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 6 043,76 zł

 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 043,76 zł

 

Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2 000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 2 000,00 zł

 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł

 

§ 6.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 8 043,76 zł

 

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 043,76 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 6 043,76 zł

 

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 043,76 zł

 

Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2 000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 2 000,00 zł

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom