Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.144.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-05-2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471) oraz Uchwały nr XXXIII.196.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Wykaz o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go w gablocie ogłoszeniowej sołectwa w danej miejscowości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik1 0050.144.2020.pdf (60,53KB)