Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.145.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-05-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje
 

§ 1.

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 252 711,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 60 000,00 zł. Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 60 000,00 zł § 2057. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 50 778,00 zł. § 2059. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 9 222 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 25 711,00 zł. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 21 300,00 zł § 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 300,00 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 411,00 zł § 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 411,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 11 700,00 zł Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 11 700,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 700,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 18 300,00 zł Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami w kwocie 18 300,00 zł. § 2460. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 300,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 137 000,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 137 000,00 zł § 6257. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 137 000,00 zł.

§ 2.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 972,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1 972,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 972,00 zł

§ 0010. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 972,00 zł

§ 3.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 27 070,80 zł

Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 000,00 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 23 070,80 zł.

Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 13 070,80 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 070,00 zł „Budowa parkingu i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kluczu ”;
- fundusz sołecki – Klucz – 13 070,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł

§ 2360. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł

§ 4.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 277 809,80 zł

Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 43 070,80 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 43 070,80 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 070,80 zł

„Zagospodarowanie terenu działki nr 413 w Kluczu ”;
- fundusz sołecki –Klucz - 13 070,80 zł
 - budżet gminy – 30 000,00 zł
 

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 7 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł

 

Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 000,00 zł.

§ 6230. Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł

Dotacja dla OSP Niezdrowice

 

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 84 439,00 zł.

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 62 439,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 439,00 zł

PSP - Jaryszów Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 22 000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000,00 zł „Doposażenie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Jaryszowie ”;
 

OPS

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 11 700,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 11 700,00 zł

 

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 700,00 zł

 

Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 36 600,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami w kwocie 36 600,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 36 600,00 zł

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 91 000,00 zł.

Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 6 000,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł U

rząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych

Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 85 000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 000,00 zł „Budowa placu zabaw w Starym Ujeździe” w kwocie 85 000,00 zł

§ 5.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 9 000,00 zł

Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 9 000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 9 000,00 zł

§ 4260. Zakup energii w kwocie 8 000,00 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych 1 000,00 zł

§ 6.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 9 000,00 zł

 

Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 9 000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 9 000,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Hubert Ibrom