Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.149.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-06-2020

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) - zarządzam, co następuje:
 

§ 1.

 

Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją", jako organ doradczy w sprawach budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 2.

Komisja składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Burmistrza Ujazdu.

 

§ 4.

Do Komisji powołuję:
1. mgr inż. arch. Ewę Oglęcką - przewodnicząca
2. mgr inż. arch. Krystynę Kucharzewską
3. dr inż. arch. Krzysztofa Kafka
4. mgr. inż. arch. Renatę Klimek
5. Ewelinę Wientzek

 

§ 5.


Organizację oraz tryb działania Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6.

Zobowiązuję Panią Ewelinę Wientzek Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej do obsługi technicznej Komisji, a w szczególności do:
1. udostępniania i przekazywania Komisji materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska,
2. prowadzenia dokumentacji formalno-prawnej, w skład której wchodzi w szczególności wykaz wydanych przez Komisję opinii,
3. zawiadamiania członków Komisji o terminach i miejscach posiedzeń.

 

§ 7.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

§ 8.

Traci moc zarządzenie nr 0050.197.2017 z dnia 21 marca 2017 r.

 

 

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

  

REGULAMIN
ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA
GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ W UJEŹDZIE

§ 1.

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Ujeździe, zwana dalej „Komisją”, jest organem doradczym Burmistrza Ujazdu w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§ 2.

1. Komisja opiniuje projekty dokumentów planistycznych sporządzanych przez Burmistrza Ujazdu lub inne zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne.
2. Komisja wyraża opinię podczas obrad lub zdalnie z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. O formie wyrażenia opinii decyduje Burmistrz Ujazdu.
3. Sekretarz Komisji zastępuje Przewodniczącego Komisji w przypadku jego nieobecności lub na jego wniosek.
4. Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej sprawuje nadzór organizacyjny nad działalnością Komisji, odpowiada za obsługę organizacyjno-techniczną zwołania i przebiegu obrad, obsługę administracyjno-biurową Komisji oraz kompletuje i przechowuje materiały dokumentujące pracę Komisji.

 

 

§ 3.

1. Materiały dotyczące przedmiotu opiniowania wraz z informacją o sposobie wyrażenia opinii Członkowie otrzymują w wersji elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
2. W przypadku zwołania obrad Komisji Członkowie są zawiadamiani elektronicznie o przedmiocie, miejscu, terminie obrad Komisji minimum 1 tydzień przed wyznaczonym terminem.
3. Członkowie zobowiązani są do przedstawienia opinii indywidualnej (negatywnej lub pozytywnej) i przesłania jej drogą elektroniczną do Przewodniczącego oraz do Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia otrzymania materiałów.

 

 

§ 4.

1. Kworum Komisji stanowi co najmniej trzech członków Komisji obecnych na obradach lub w przypadku opiniowania zdalnego wyrażone i przesłane trzy opinie indywidualne członków Komisji zgodnie z zapisami §3 ust.4.
2. Udział w obradach Komisji potwierdza się podpisem na liście obecności.

 

 

§ 5.

1. Przewodniczący Komisji odpowiada za ustalenie porządku i prowadzenie obrad oraz przebieg opiniowania zdalnego.
2. Sekretarz Komisji odpowiada za stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności w przypadku opiniowania podczas obrad lub otrzymanych opinii indywidualnych w przypadku opiniowania zdalnego.
3. W przypadku opiniowania podczas obrad Komisja wypracowuje opinię, którą poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku opiniowania zdalnego głosowanie odbywa się przez podsumowanie negatywnych lub pozytywnych stanowisk Członków wyrażonych w opiniach indywidualnych.
5. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego Komisji.
6. Przewodniczący sporządza projekt opinii Komisji zawierający także stwierdzenie kworum zgodnie z ust. 2 i przekazuje go Przewodniczącemu do podpisu.
7. Przewodniczący przekazuje Burmistrzowi Ujazdu podpisaną opinię Komisji w formie papierowej lub elektronicznej, a także pocztą elektroniczną do wiadomości Członkom Komisji i Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.
8. Członkowie Komisji niezgadzający się z ostateczną opinią Komisji mogą zgłosić pisemnie zdanie odrębne, które załącza się do opinii.
9. Opinia powinna być jednoznaczna, to znaczy pozytywna lub negatywna.
10. Opinia pozytywna może zawierać uwagi, o ile sposób ich uwzględnienia jest oczywisty lub jeśli są to uwagi niewiążące (do rozważenia).
11. Opinię w imieniu Komisji podpisuje Przewodniczący lub osoba go zastępująca.
12. W przypadku, gdy Komisja opiniuje więcej niż jeden temat, opinię sporządza się dla każdego tematu oddzielnie.

 

 

§ 6.

1. Przewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 600 zł brutto, a członkowi Komisji w wysokości 500 zł brutto:
a) w przypadku opiniowania poprzez zwołanie obrad Komisji - za przygotowanie opinii indywidualnej dotyczącej przedstawionego tematu oraz udział w obradach,
b) w przypadku opiniowania zdalnego – za udział w sporządzeniu opinii dotyczącej przedstawionego tematu poprzez przygotowanie opinii indywidualnej.


2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia podpisanej opinii Burmistrzowi Ujazdu.
4. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie lista obecności w przypadku opiniowania podczas obrad lub lista wypłat sporządzona na podstawie przedłożonej opinii zawierającej listę członków, którzy przedstawili opinie indywidualne i uczestniczyli w opiniowaniu tematu.

 

 

§ 7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.