Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.153.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-06-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1.

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 792 188,74 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 1 656,00 zł Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 1 656,00 zł § 6690. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych w kwocie 1 656,00 zł

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 406 850,87 zł. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 406 850,87 zł§ 6290. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 406 850,87 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 305 740,87 zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 121 939,00 zł§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 939,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 127 678,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 678,00 zł. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 56 123,87 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 123,87 zł.

Dział 855 Rodzina w kwocie 32 400,00 zł Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 32 400,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 400,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 7 176,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 7 176,00 zł § 6690. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych w kwocie 7 176,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 38 365,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 38 365,00 zł § 6257. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 365,00 zł.

§ 2.

 

Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 963,20 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 963,20 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 963,20 zł

§ 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 963,20 zł

 

§ 3.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 602 897,33 zł

Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 289 214,33 zł .

Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 289 214,33 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 289 214,33 zł

- budżet gminy w kwocie 289 214,33 zł
„Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe ”;

 

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 17 984,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 17 984,00 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 984,00 zł

 

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 249 617,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 121 939,00 zł

PSP Jaryszów

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 425,00 zł

PSP Olszowa

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 514,00 zł

 

PP- Ujazd

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 127 678,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 678,00 zł

 

Żłobek

Dział 855 Rodzina w kwocie 32 400,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 32 400,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 400,00 zł

 

Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 182,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 182,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 042,00 zł Fundusz sołecki - Olszowa

 

Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 12 500,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 12 500,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 500,00 zł

 

§ 4.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 393 122,87 zł

Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 700 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 700 000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 700 000,00 zł

budżet gminy w kwocie 293 149,13 zł
- budżet państwa w kwocie 406 850,87 zł
 „Przebudowa drogi gminnej nr 105734O ul. Jaryszowskiej w m. Zimna Wódka ”;

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 161 300,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 161 300,00 zł

Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł

§ 4590. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł

§ 4600. Kary , odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100 000,00 zł

Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 300,00 zł

 „Zagospodarowanie terenu działki nr 413 w Kluczu ”;
 

Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 20 000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20 000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł

 

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 65 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 65 000,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 000,00 zł
 

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 305 740,87 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 121 939,00 zł (dofinansowanie zadań własnych)

PSP Jaryszów

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 425,00 zł

PSP Olszowa

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 514,00 zł
 

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 127 678,00 zł

(dofinansowanie zadań własnych)

PP- Ujazd

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 678,00 zł

 

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 56 123,87 zł

PSP Ujazd

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333,93 zł

§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 392,70 zł

PSP Olszowa

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128,15 zł

§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 815,55 zł

PSP Jaryszów

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93,59 zł

§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 359,95 zł
 

Żłobek

Dział 855 Rodzina w kwocie 32 400,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 32 400,00 zł (dofinansowanie zadań własnych)

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 400,00 zł

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 96 182,00 zł

Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 15 000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł

 

Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 182,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 182,00 zł

Fundusz sołecki - Olszowa

 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 60 000,00 zł

Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł

 

Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

§ 6230. Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł

Dofinansowanie do wymiany pieców

 

Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 20 000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł

 

Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 12 500,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 12 500,00 zł

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Burmistrz

Hubert Ibrom