Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.155.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1.

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 65 950,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 45 000,00 zł. Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 45 000,00 zł § 2057. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 45 000,00 zł. - środki europejskie – 45 000,00 zł
 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa w kwocie 20 950,00 zł Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 20 950,00 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 20 950,00 zł

§ 2.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 13 293,00 zł

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa w kwocie 13 293,00 zł Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 13 293,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 408,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 385,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł

 

§ 3.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 79 243,00 zł

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 34 243,00 zł Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 34 243,00 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 950,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,44 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 25,73 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 950,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 383,12 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 234,16 zł

§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 190,55 zł

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 45 000,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 45 000,00 zł

§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł

 

§ 4.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 63 431,00 zł

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 62 439,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 62 439,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 439,00 zł


Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 992,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 992,00 zł

§ 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 992,00 zł

§ 5.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 63 431,00 zł

Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 62 439,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 62 439,00 zł

§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł

§ 4219. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 439,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 992,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 992,00 zł

§ 3260. Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 992,00 zł

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Burmistrz

Hubert Ibrom