Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.159.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami), zarządzam, co następuje:
 

§ 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 2 , o pow. użytkowej 51,40 m 2 , mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 11 , na działce nr 884/18 o pow. 0,1493 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1S/00048628/4. Ułamkowe części gruntu w 245/1000 częściach, przynależne do w/w lokalu sprzedane zostaną na własność.

2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale drugim Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Nieruchomość sprzedana zostanie zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - najemcy lokalu.

3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice nr X.52.2015 z dnia 31.08.2015 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1993 z 18.09.2015 r., obowiązująca od dnia 3.10.2015 r. działka nr ew. 884/18 znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: MW.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; KDG.3 – tereny dróg i ulic publicznych klasy głównej.

§ 2.

Szczegółowy opis w/w nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie na stronie internetowej , w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.

§ 3.

Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

 

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Ujazdu Nr 0050.159.2020 z dnia 07.07.2020 r. Wywieszono dnia 07.07.2020 r. na okres 21 dni.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości,
że przeznaczono do sprzedaży następującą nieruchomość:

    oraz katastru nieruchomości   przestrzennego oraz symbol terenu Cena nieruchomości Forma zbycia
  ul. Strzelecka 11 Ułamkowa część gruntu przynależna do lokalu nr 2 wynosi 245/1000 i sprzedana zostanie na własność. Wraz z lokalem nabywca nabywa prawo współwłasności piwnic, klatki schodowej i części wspólnych budynku. KDG.3 – tereny dróg i ulic publicznych klasy głównej.    

Cena netto nieruchomości zwolniona z VAT towar używany – art.29a ust.8 i art.43 ust.1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020, poz.106 ze zmianami)

Od ceny lokalu nr 2 udzielona zostanie najemcy bonifikata w wysokości 47 % na rzecz najemcy. Bonifikata obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości – art.68 ust.1 pkt 7 i ust.1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XI/53/2011 z dn.29.09.2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi. Udział nabywcy w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 245/1000 części.

Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionych w wykazie służy roszczenie w ich nabyciu na podst. art. 34 ust. 1, pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu. Wykaz umieszcza się w BIP. Bliższych informacji uzyskać można w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz pod nr tel. 77 4048756.