Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Ujazdu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

ZARZĄDZENIE 0050.179.2020
Burmistrza Ujazdu
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378)  oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2020 r. poz. 1057/ oraz Uchwały Nr XIV.111.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
postanawiam:

§ 1
 
 1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie  wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
 2. Ogłoszenie o konkursie  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom
 

Załącznik Nr 1
 
BURMISTRZ UJAZDU
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
 
I. Rodzaj zadania.
Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności organizacja wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.
 
II. Wysokość publicznych środków przekazanych na realizacje zadania
 1. Całkowita kwota dotacji przewidziana w projekcie budżetu na realizację zadania objętego konkursem wynosi 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100 gr.).
 2. Wymagany wkład własny finansowy i/lub wkład osobowy - co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania.
III. Warunki przyznania dotacji
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z uchwałą Nr XIV.111.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności, w szczególności następujące koszty:
 • wydatki nieuwzględnione w ofercie;
 • wydatki przekraczające kwoty przypisane poszczególnym pozycjom kosztorysu;
 • wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy;
 • koszty utrzymania biura podmiotów składających ofertę, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją zadania publicznego;
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 • koszty wszelkich kar i grzywien;
 • nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
 • działalność gospodarcza podmiotu;
 • działalność polityczna i religijna;
 • zakup środków trwałych.
 1. Na organizatorze zajęć i imprez spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń, ubezpieczeń i uprawnień.
 2. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w szczególności art. 21 „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”.
 3. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Zadanie powinno być wykonane w 2020 roku, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy, a zakończenie do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie.
 3. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców gminy Ujazd.
 4. Warunki realizacji zadania ureguluje umowa, zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 5. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 6. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie realizacji zadania.
V. Termin i warunki składania ofert
 1. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, w terminie do 22 października 2020 r. do godz. 12.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych” z podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację. Za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Ujeździe.  Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Formularz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Ogłoszenia/ Informacja publiczna
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każda rubryka oferty musi być wypełniona. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać "nie dotyczy".
 4. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
 1. Termin rozpatrzenia ofert nastąpi dnia 22 października 2020 roku o godz. 13.00.
 2. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Ujazdu w drodze zarządzenia.
 3. Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów:
  a. zgodność oferty z warunkami konkursu,
  b. możliwość realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
  c. koszty realizacji zadania,
  d.  planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na realizację zadania,
  e. wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  f. wiarygodność oferenta (dla oferentów spoza gminy Leśnica potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy, na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność),
  g. zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu.
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na wzorze zgodnym z obowiązującymi przepisami, kompletne i złożone w wyznaczonym terminie. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.ujazd.pl.
 3. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami
 
W 2019 roku jak również w latach poprzednich Gmina Ujazd nie udzielała  dotacji na zadania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Gminy Ujazd: bip.ujazd.pl jak również na tablicy ogłoszeń w  budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.
 
 
BURMISTRZ UJAZDU
Hubert Ibrom