Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.160.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284,374,568,695), Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:
 

§ 1.

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 35 198,00 zł

I. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 30 498,00 zł

 

1. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 30 498,00 zł
1) dochody bieżące w kwocie 30 498,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w kwocie 30 498,00 zł

 

 

II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 700,00 zł

 

 

1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 700,00 zł

1) dochody bieżące w kwocie 4 700,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 4 700,00 zł

 

 

 

§ 2.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 35 000,00 zł

I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 35 000,00 zł

 

 

 

1. Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 35 000,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 35 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35 000,00 zł

 

 

 

 

§ 3.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 70 198,00 zł

I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 35 000,00 zł

 

 

 

 

1. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 35 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35 000,00 zł

 

 

 

 

 


II. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 30 498,00 zł

 

 

 

 

 

1. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 30 498,00 zł
1) wydatki bieżące w kwocie 30 498,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 548,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 486,82 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 2 061,18 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 950,00 zł

 

 

 

 

 

 

II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 700,00 zł

 

 

 

 

 

 

1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 700,00 zł
1) wydatki bieżące w kwocie 4 700,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 700,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 


 

Burmistrz

Hubert Ibrom