Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.162.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284,374,568,695,1175), Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:
 

§ 1.

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 817,53 zł

I. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 100,00 zł 1. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 100,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 100,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę 100,00 zł


II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 567,37 zł
1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 567,37 zł 1) dochody bieżące w kwocie 567,37 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę 567,37 zł


III. Dział 855 Rodzina w kwocie 150,16 zł
1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 150,16 zł 1) dochody bieżące w kwocie 150,16 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę 150,16 zł

 

§ 2.

 

Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 92,25 zł

I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 92,25 zł

 

1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 92,25 zł

1) dochody bieżące w kwocie 92,25 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę 92,25 zł

 

 

 

§ 3.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 10 592,25 zł

I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10 000,00 zł

 

 

1. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł

 

II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 92,25 zł

 

 

 

1.Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 92,25 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 92,25 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1,85 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 1,85 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 90,40 zł

 

 

 

III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 500,00 zł

 

 

 

 

1. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 500,00 zł

 

 

 

 

 

§ 4.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 11 317,53 zł

I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10 000,00 zł

 

 

 

 

 

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 10 000,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł

 

 

 

 

 

II. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 100,00 zł

 

 

 

 

 

 

1. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 100,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 100,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 567,37 zł

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 567,37 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 567,37 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11,35 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 11,35 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 556,02 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 150,16 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 150,16 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 150,16 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 150,16 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 150,16 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 500,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 500,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 500,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Burmistrz

Hubert Ibrom