Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.164.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-08-2020

Na podstawie art. 6 pkt. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe NR XI/53/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zarządzam, co następuje:
 

§ 1.

Na wniosek właściciela działki nr 329 położonej w Balcarzowicach, dokonano podziału geodezyjnego w/w działki o pow. 3,4283 ha i wydzielono z niej działkę nr 329/1, o pow. 0,0029 ha pod drogę publiczną.
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami), wydzielona działka nr 329/1 z mocy prawa za odszkodowaniem przeszła na rzecz Gminy Ujazd z dniem, w którym decyzja podziałowa Burmistrza Ujazdu nr RG.6831.5.2019 z dnia 04.06.2019 r. stała się ostateczna. Cenę nabycia gruntu ustalono na podstawie przeprowadzonych negocjacji telefonicznych potwierdzonych pismem z dnia 02.07.2020 r. (data wpływu 13.07.2020 r.) oraz protokołem z dnia 3 sierpnia 2020 r. otrzymanego od Pani Marioli Schmelzer, w którym ustalono kwotę odszkodowania w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

§ 2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Balcarzowice, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXVI/110/04 z dnia 28.09.2004 r, ogłoszą w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 81 z dnia 06.12.2004 r, obowiązującą od dnia 20.12.2004r. działka nr: 329/1– położona jest na terenie przeznaczonym pod drogi gminne klasy dojazdowej (KUd) i przeznaczona jest na poszerzenie istniejącej ulicy Leśnej.

§ 3.

Nabycie nieruchomości następuje na cele publiczne tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należy do zadań własnych gminy zgodnie z art.7 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.2020, poz. 713 ze zmianami).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Burmistrz

Hubert Ibrom