Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.165.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284,374,568,695,1175), Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:
 

§ 1.

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 4 123,71 zł I. Dział 855 Rodzina w kwocie 4 123,71 zł 1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 123,71 zł 1) dochody bieżące w kwocie 4 123,71 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 4 123,71 zł

§ 2.

 

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 32 400,00 zł

I. Dział 855 Rodzina w kwocie 31 000,00 zł

 

1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 31 000,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 31 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 000,00 zł


2. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 1 400,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 1 400,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 400,00 zł

 

 

§ 3.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 36 523,71 zł

I. Dział 855 Rodzina w kwocie 36 523,71 zł

 

 

 

1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 35 123,71 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 35 123,71zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 123,71 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 123,71 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł

 

 

 

2. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 1 400,00 zł
 

1) wydatki bieżące w kwocie 1 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 400,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 400,00 zł

 

 

 

 

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


 

Burmistrz

Hubert Ibrom