Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.166.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.
 

§ 1.

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 4 123,71 zł

Dział 855 Rodzina w kwocie 4 123,71 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 123,71 zł

 

§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 4 123,71 zł

 

§ 2.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 32 400,00 zł

OPS

Dział 855 Rodzina w kwocie 31 000,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 31 000,00 zł

 

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 31 000,00 zł Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 1 400,00 zł

 

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł

 

§ 3.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 36 523,71 zł

OPS

Dział 855 Rodzina w kwocie 36 523,71 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 35 123,71 zł

 

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł

 

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 000,00 zł

 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,71 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 1 400,00 zł

 

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 170,00 zł

 

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201,00 zł

 

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 29,00 zł

 

§ 4.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 8 400,00 zł

Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 800,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 800,00 zł

 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 7 600,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 7 600,00 zł

 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł Fundusz sołecki - Sieroniowice

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd

 

§ 5.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 8 400,00 zł

Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 800,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 800,00 zł

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 7 600,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 7 600,00 zł

 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł Fundusz sołecki - Sieroniowice

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Burmistrz

Hubert Ibrom