Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest „Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"

Zarządzenie nr 0050.180.2020
Burmistrza Ujazdu
z dnia 8 października 2020 roku

 
w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

 
Na podstawie § 2  uchwały nr LIV/296/2010 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2010 roku (D.U.W. Op. Nr 131, poz. 1504, z dnia 16.11.2010 r.) zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu „Programu  współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2021.

§ 2

Konsultacje rozpoczną się w dniu 12 października 2020 r. i trwać będą do 19 października 2020 r.

§ 3

Konsultacje przeprowadza się w formie propozycji, uwag i opinii, przez podmioty o których mowa w § 1, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, poprzez:
 1. przesłanie uwag lub opinii na ww. formularzu na adres: Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka  19, 47-143 Ujazd
 2. złożenie uwag lub opinii na ww. formularzu w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.
§ 4

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom
 


PROJEKT

Uchwała Nr……………….

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia…………..

w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku  poz. 920) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala „Roczny program współpracy Gminy Ujazd" z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe
 


Załącznik do Uchwały Nr …
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia ……..2020 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

WSTĘP

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwaną dalej „ustawą”, stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej. Skupiają one ludzi dzielących wspólne zainteresowania i pasje, nieobojętnych wobec tego co dzieje się w ich otoczeniu. Są to zatem ludzie wrażliwi, zaangażowani, dysponujący nierzadko dużą wiedza i doświadczeniem. Działalność tych osób w organizacjach pozarządowych, umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną i sprzyja tworzeniu wizji społecznych.

I. Cel programu:
 1. Celem głównym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami o których mowa  w art. 3, ust. 3 ustawy, jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Gminy Ujazd oraz wola kształtowania długookresowej współpracy Gminy z Organizacjami.
 2. Cele szczegółowe:
  a)  kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego głównie poprzez:
  - rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie, otoczenie, całą wspólnotę gminną i jej tradycje,
  - zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych,
  b) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
  c) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
  d) umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
II. Zasady Współpracy
 1. Zasada partnerstwa.
  Organizacje jako równouprawnieni partnerzy Gminy uczestniczą w identyfikowaniu problemów społecznych oraz wykonaniu zadań publicznych.
 2. Zasada pomocniczości.
  Gmina współpracuje z Organizacjami, umożliwiając im realizację zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie.
 3. Zasada efektywności.
  Gmina i Organizacje wspólnie dążą do osiągnięcia  możliwie najlepszych rezultatów realizacji zadań publicznych.
 4. Zasada jawności.
  Gmina udostępnia współpracującym Organizacjom informacje o zamiarach i formach realizacji zadań publicznych i zapewnia przejrzystość procedur wyboru realizatorów zadań.
 5. Zasada suwerenności stron.
  Wszystkie podmioty niniejszego Programu respektują podmiotowość i niezależność względem siebie oraz prawo do odrębności w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych w tym zadań publicznych.
 6. Zasada uczciwej konkurencji.
  Gmina i Organizacje zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równym traktowaniu wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadań publicznych.
III. Zakres przedmiotowy
Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest:
 1. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w punkcie V Programu.
 2. Tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów Gminy i jej mieszkańców.
 3. Podejmowanie nowych działań w celu poprawy efektywności rozwiązywania problemów społecznych.
IV. Formy współpracy
Współpraca Gminy Ujazd z organizacjami odbywa się poprzez:
 1. Pomoc finansową i pozafinansową na zasadach określonych w ustawie.
 2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności.
 3. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/296/2010 z dnia 28 października 2010r.
V. Priorytetowe zadania publiczne
Przedmiotem współpracy Gminy z Organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy a w szczególności:
 1. Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
 2. Działalności opiekuńczo-medycznej i rehabilitacyjnej.
 3. Działalności na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności propagowaniu kultury mniejszości narodowych.
 4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną.
 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 6. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
 7. Promocji i organizacji wolontariatu.
 8. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
  - wspieranie klubów i zespołów sportowych,
  - promocja sportu dzieci i młodzieży.
 9. Ratownictwa i ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej.
 10. Współpracy i wspierania organizacji działających  w ramach ”Odnowy wsi” i programu „LEADER”.
VI. Okres realizacji programu
Niniejszy program obowiązuje na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

VII. Sposób realizacji programu
Cele programu realizowane będą głownie przez:
 1. Równy dostęp do informacji i wzajemne informowanie się podmiotów Programu o planowanych kierunkach rozwoju i współdziałania.
 2. Wspieranie lub powierzanie zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
 3. Współpracę  na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, jawności i uczciwej konkurencji.
 4. Informowanie wzajemne o możliwościach pozyskiwania środków  finansowych ze źródeł zewnętrznych.
 5. Promocję działalności Organizacji.
VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje Programu
Środki finansowe na realizację Programu w 2021 r. planowane są na poziomie roku bieżącego i wynoszą ok. 315.000 zł. Kwota ta jest szacunkowa i może ulec zmianie. Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zostanie określona w Uchwale budżetowej Gminy Ujazd na 2021 rok.

IX. Sposób oceny realizacji Programu.
Efektywność niniejszego Programu ocenić można na podstawie:
 1. Liczby ogłoszonych otwartych konkursów i złożonych ofert.
 2. Liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym inicjatyw lokalnych.
 3. Łącznej sumy środków finansowych zaangażowanych w realizacje zadań publicznych przez Organizacje.
 4. Liczby beneficjentów biorących udział  w realizowanych zadaniach publicznych.
 5. Liczby wniosków dotyczących inicjatyw lokalnych.
 6. Liczby organizacji wspieranych  pozafinansowo.
Do 30 kwietnia maja 2021 roku Burmistrz przekłada Radzie sprawozdanie z realizacji Programu i podaje je do publicznej wiadomości.
 
X. Zasady powoływania i działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
 1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w ramach ogłaszanych przez Burmistrza Ujazdu otwartych konkursów ofert.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Ujazdu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub inne podmioty, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub inne podmioty biorące udział w konkursie.
 3. Komisja konkursowa liczy co najmniej 4 osoby, w tym co najmniej jedna reprezentująca organizacje pozarządowe lub inne podmioty.
 4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty, jeżeli:
  1) żadna organizacja pozarządowa lub inny podmiot nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
  2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
  3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby reprezentują organizacje pozarządowe lub inne podmioty biorące udział w konkursie.
 5. Informacja o naborze na członków komisji konkursowych z organizacji pozarządowych i innych podmiotów zostanie zamieszczona: - na stronie BIP Gminy Ujazdu www.bipujazd.pl - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe
 6. Burmistrz powołuje komisję konkursową i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych kandydatur.
 7. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - KPA /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm./dotyczące wyłączenia pracownika
 8. Złożone oferty przed przekazaniem do komisji konkursowej podlegają wstępnej ocenie formalnej przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie a realizację danego zadania publicznego.
 9. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracą Komisji.
 10. Obsługę administracyjno-biurową komisji zapewnia pracownik z wydziału merytorycznego obsługujący dane zadanie, będący równocześnie członkiem komisji.
 11. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składanym jej podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
 12. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej.
 13. Komisja ocenia złożone wnioski i wypracowuje wspólne stanowisko, przedstawiając je Burmistrzowi w formie protokołu z propozycją wysokości przyznania dotacji, biorąc pod uwagę wielkość środków określonych dla danego zadania w Programie.
 14. Opinia komisji nie jest wiążąca dla Burmistrza, który dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji w drodze Zarządzenia.
 15. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy www.ujazd.pl, BIP Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

PDFFORMULARZ OPINII I UWAG DO PROJEKTU PROGRAMU.pdf