Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Stary Ujazd

ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2020

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości  Stary Ujazd

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie   gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782, 1709),  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 359 o łącznej powierzchni 0,0334 ha - obręb Stary Ujazd – KW nr OP1S/00040296/1.

§ 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o  gospodarce  nieruchomościami  na warunkach  określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U z 2014 r. poz. 1490).

§ 3. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w  wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości  poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl także w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na  okres 21 dni. 

§ 4. Osoby, którym w odniesieniu  do nieruchomości, wymienione  w wykazie,   służy  roszczenie w ich nabyciu  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.  

 

Załącznik:

- wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej - DOCXwykaz do sprzedaży Stary Ujazd.docx (13,25KB)

                                                                                                                                                                     Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                                                     (-) Hubert Ibrom