Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019

Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-02-2019

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ujazd

 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Ujazd, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XLVIII/220/2006 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ujazd.pdf (222,41KB)

DOCXZałącznik nr 1 V.40.2019.docx (14,57KB)