Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019

Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-02-2019

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Ujazd

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 i 2540) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Ujazd, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym na warunkach określonych w § 2 i § 3 uchwały. § 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia gruntu jest złożenie przez osoby wymienione w § 1 uchwały pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz braku zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Ujazd związanych z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia. § 3. W przypadku zrealizowania przesłanek, o których mowa w §2 uchwały, ustala się bonifikatę od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu w wysokości: 1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% - w przypadku gdy oplata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Ujazd.pdf (103,25KB)