Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019

Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) Rada Miejska w Ujeździe, uchwala co następuje:

§ 1. W Załączniku do uchwały Nr XLIX.305.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy wprowadza się następujące zmiany:
1) § 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Miejskiej podaje się do publicznej wiadomości w formie komunikatu, najpóźniej na 3 dni przed sesją w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie BIP Gminy ”;

2) w § 89 ust. 1 skreśla się pkt 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.pdf (100,45KB)