Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-02-2019

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 poz.994,1000, 1349, 1432, 2500), art.212 ust 1. ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2077, z 2018r. poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 2 850 876,44 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 052 416,59 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1 052 416,59 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 1 052 416,59 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 1 052 416,59 zł.


II. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 953 552,55 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 953 552,55 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 953 552,55 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 953 552,55 zł.


III. Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 844 907,30 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 844 907,30 zł 1) dochody bieżące w kwocie 781 857,30 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 781 857,30 zł;


2) dochody majątkowe w kwocie 63 050,00 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 116 479,11 zł
Realizacja projektu „Ujazd – gmina przyjazna seniorom”.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 844 907,30 zł. I. Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 844 907,30 zł. 1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 844 907,30 zł 1) dochody bieżące w kwocie 844 907,30 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 844 907,30 zł
Realizacja projektu „Ujazd – gmina przyjazna seniorom”.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 173 150,00 zł. I. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 30 000,00 zł. 1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 30 000,00 zł.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 13 150,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 13 150,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 13 150,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 150,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 150,00 zł.III. Dział 855 Rodzina w kwocie 120 000,00 zł.
1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 120 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 120 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 120 000,00 zł.IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł.
1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 10 000,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 179 119,14 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 120 000, 00 zł. 1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 70 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 70 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 70 000,00 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 70 000,00 zł.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 50 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 50 000,00 zł.II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10 000,00 zł.
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 10 000,00 zł.III. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 30 000,00 zł.
1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 30 000,00 zł.IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 13 150,00 zł.
1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 400,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 400,00 zł.2. Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 500,00 zł.3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 000,00 zł.4. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 8 250,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 250,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 250,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 250,00 zł.V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 405 969,14 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 405 969,14 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 1 405 969,14 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 405 969,14 zł
- płatność w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 953 552,55 zł,

- płatność z budżetu gminy w kwocie 452 416,59 zł
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” ”;VI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 600 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 300 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem” ”;


2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 300 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300 000,00 zł
- płatność z budżetu gminy w kwocie 300 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe ”;§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń


 

PDF   Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (133,01KB)