Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019

Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-03-2019

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez  Gminę Ujazd

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i poz. 2245) Rada Miejska w Ujeździe uchwala,co następuje:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnianych w placówkach prowadzonych przez Gminę Ujazd wynosi 20 godzin. 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze wynosi 25 godzin. § 2. 1. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXVIII.160.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Ujazd.
2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXX.170.2013 r. z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Ujazd.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ujazd.pdf (103,21KB)