Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019

Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-03-2019

w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019 – 2021

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.998, 1076,1544,2245) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny program wspierania rodziny na lata 2019 – 2021, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Gminny program wspierania rodziny na lata 2019-2021 stanowi integralną część „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ujazd na lata 2011-2020.”
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019 – 2021.pdf (740,22KB)

PDFZalacznik1 VI.48.2019.pdf (606,34KB)