Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-03-2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 506), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Ujazd pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu z przeznaczeniem na zadanie „Zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych – II etap – zakup 2 sztuk aparatów oddechowych ochrony dróg oddechowych” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości 12.600,00 zł. (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).
§ 3. Szczegółowe warunki i zasady udzielenia pomocy finansowej oraz jej rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ujazd a Powiatem Strzeleckim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.pdf (101,85KB)