Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019

Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-03-2019

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

 

Na podstawie art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 15 ustawy z dnia 11stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 130 i poz. 1349) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe wymogi „Raportu o stanie Gminy Ujazd” zwanego dalej „Raportem".
§ 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Ujazdu w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Ujazd i jej jednostki organizacyjne, a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską w Ujeździe.
§ 3. Burmistrz Ujazdu w Raporcie zobowiązany jest uwzględnić również i inne informacje, w szczególności niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Gminy Ujazd, przedstawić dane o wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania gminy, a także uwzględnić trendy i kierunki jej rozwoju.
§ 4. Raport zawiera analizę działalności Gminy Ujazd w obszarach:
1) ochrony środowiska naturalnego;
2) demografii i przedsięwzięć prorodzinnych;
3) oświaty i wychowania;
4) kultury, sportu i rekreacji;
5) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
6) pomocy społecznej;
7) ochrony zdrowia;
8) rolnictwa;
9) funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 5. Burmistrz Ujazdu przedkłada Raport w formie papierowej oraz elektronicznej.
§ 6. Raport po przedłożeniu Radzie Miejskiej w Ujeździe podlega w terminie nie dłuższym niż 3 dni opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd.
§ 7. Raport przesyłany jest radnym. Termin określony w § 6 stosuje się odpowiednio.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF    Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.pdf (101,59KB)