Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019

Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-04-2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 53) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd od 1 września 2019 r .:

l.p. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły Granice obwodów
1. im. Adama Mickiewicza w Ujeździe 47 - 143 Ujazd wioski: Stary Ujazd, Niezdrowice
2. w Jaryszowie 47 - 143 Jaryszów Nogowczyce, Sieroniowice, Balcarzowice
3. Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie z siedzibą w Sieroniowicach 47 - 143 Sieroniowice Sieroniowice, Balcarzowice
4. w Olszowej im. Tadeusza Kościuszki 47 - 143 Olszowa Olszowa, Klucz, Zimna Wódka
5. z siedzibą w Zimnej Wódce 47 - 143 Zimna Wódka Zimna Wódka

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

 

PDF   Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.pdf (120,42KB)