Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019

Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-04-2019

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 534) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd, za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o „przedszkolu” należy przez to rozumieć prowadzone przez Gminę Ujazd publiczne przedszkole wraz z oddziałami zamiejscowymi oraz oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych. § 3. W przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd zapewnia się 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. § 4. 1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 2. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 waloryzowana jest na zasadach określonych w art. 52 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 6. Traci moc uchwała nr NR XL.247.2018 z dnia 26 lutego 2018 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd. § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd.pdf (104,62KB)