Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019

Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-04-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych

 

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) i § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 ze zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.18.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych zmienia się treść § 2 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się miesięczne diety dla radnych w następujących wysokościach: 1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe w wysokości 1324,84 zł , 2) dla Wiceprzewodniczących Rady oraz Przewodniczących Komisji Stałych w wysokości 604 zł , 3) dla wiceprzewodniczącego Rady, który jednocześnie przewodniczy Komisji Stałej w wysokości 700 zł , 4) dla pozostałych radnych w wysokości 509 zł . ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 maja 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf (102,06KB)