Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.167.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 60 000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 60 000,00 zł Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 60 000,00 zł § 2057. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 50 778,00 zł.
§ 2059. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 9 222,00 zł.
„Zdalna szkoła ”;

§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 254 050,84 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 235 056,00 zł Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 25 056,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 056,00 zł.
Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 210 000,00 zł
§ 2057. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 60 000,00 zł.
„Zdalna szkoła ”;

§ 2057. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 150 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim ”;
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 500,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 500,00 zł
§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 500,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 1 700,00 zł. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 1 700,00 zł
§ 2690. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 700,00 zł.
„Program asystent rodziny na rok 2020 ”;
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 794,84 zł Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami w kwocie 10 794,84zł.
§ 2460. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 794,84 zł
Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 4 000,00 zł
§ 0870. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 000,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 734 137,24 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 230 802,00 zł . Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 130 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł budżet gminy – 130 000,00 zł
„ Przebudowa drogi gminnej nr 105734O ul. Jaryszowskiej w m. Zimna Wódka Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 90 802,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej ”;

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 802,00 zł
Fundusz sołecki – Sieroniowice Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000,00 zł
„Przebudowa przepustu w Jaryszowie ul. Stawowa” w kwocie 90 000,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 15 000,00zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 15 000,00 zł
§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł w kwocie 15 000,00 zł
„ Wykup gruntu” w kwocie 15 000,00 zł Fundusz sołecki - Niezdrowice GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 000,00zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 1 000,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7 757,22 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 500,00 zł.
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 3 257,22 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 257,22 zł
„Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw przy remizie OSP w Starym Ujeździe ”;
Fundusz sołecki – Stary Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 381 600,00 zł PSP - Ujazd Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 380 600,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 380 600,00 zł
„ Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w PSP Ujazd ”;
PP- Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 1 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł
OPS Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 37 578,02 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 37 578,02 zł
§ 4017. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273,07 zł
§ 4019. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30,34 zł
§ 4117. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 854,75 zł
§ 4119. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,62 zł
§ 4127. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 100,39 zł
§ 4129. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 11,14 zł
§ 4177. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 943,88 zł
§ 4179. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 216,12 zł
§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 692,80 zł
§ 4219. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 678,67 zł
§ 4227. Zakup środków żywności w kwocie 5 525,95 zł
§ 4229. Zakup środków żywności w kwocie 614,35 zł
§ 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 098,78 zł
§ 4309. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 122,74 zł
§ 4367. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 0,02 zł
§ 4369. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 0,01 zł
§ 4417. Podróże służbowe krajowe w kwocie 309,90 zł
§ 4419. Podróże służbowe krajowe w kwocie 34,45 zł
§ 4447. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 0,03 zł
§ 4449. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 0,01 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 46 400,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo- Budżetowy - MGODzK Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 41 800,00 zł
§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 40 000,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł
Fundusz sołecki – Sieroniowice
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł
„Zagospodarowanie terenu wokół domu spotkań w Nogowczycach ”;
Fundusz sołecki – Nogowczyce Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 4 600,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł
Fundusz sołecki – Sieroniowice w kwocie 1 800,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł
Fundusz sołecki – Jaryszów w kwocie 1 500,00 zł Fundusz sołecki – Nogowczyce w kwocie 1 300,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 928 188 ,08 zł Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 609 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 349 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 309 000,00 zł
„Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach ”;
w kwocie 300 000,00 zł „Przebudowa ul. Małopolnej w Zimnej Wódce” w kwocie 9 000,00 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 260 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 260 000,00 zł
„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe oraz utwardzenie działek nr 884/14, nr 884/8 ” w kwocie 260 000,00 zł Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 500,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł
„ Zagospodarowanie terenu działki nr 413 w kluczu” w kwocie 1 500,00 zł Fundusz sołecki - Jaryszów Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 82 450,84 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 42 394,84 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 42 394,84 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 25 056,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 716,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 340,00 zł
GZO Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
„ Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GZO ”;
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 8 500,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 8 500,00 zł.
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł
Fundusz sołecki – Niezdrowice Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
§ 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 500,00 zł
Dotacja dla OSP Niezdrowice Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 163 500,00 zł PSP - Ujazd Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 500,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 11 000,00 zł PP- Ujazd
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd w kwocie 10 000,00 zł GZO Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 150 000,00 zł
§ 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim ”;
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 37 578,02 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 37 578,02 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 8 578,02 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 1 700,00 zł. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 1 700,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 700,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 159,22 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 8 159,22 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 159,22 zł
Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 2 200,00 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd w kwocie 1 757,22 zł Fundusz sołecki – Nogowczyce w kwocie 1 300,00 zł Fundusz sołecki – Sieroniowice w kwocie 2 902,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 11 800,00 zł. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł
Fundusz sołecki – Nogowczyce w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 10 300,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 300,00 zł
Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 8 800,00 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd w kwocie 1 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 4 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 900,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 400,00 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 4 400,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 400,00 zł
Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 4 400,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 500,00 zł. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł
Fundusz sołecki - Jaryszów
§ 6. Zwiększ się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 900,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 400,00 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 4 400,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł
Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 4 400,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 500,00 zł. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł
Fundusz sołecki - Jaryszów
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom