Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.170.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-09-2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020, poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 07.09.2020 na czas nieokreślony wyznaczam Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe jako zakład budżetowy Gminy Ujazd, zwany dalej „Administratorem”, do administrowania:
1) estradą mobilną o nr rej. OST47W4
2) przestrzenią publiczną zlokalizowaną w otoczeniu ruin Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe na działkach ewid. nr 840/2, 840/10, która zagospodarowana jest: zielenią, obiektami małej architektury, powierzchną utwardzoną pod: scenę, ścieżki, place – stref relaksu, plac imprez masowych, schody terenowe, oświetleniem z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych, ogrodzeniem.

§ 2. 1. Administrator zobowiązany jest do :
1) administrowania przestrzenią publiczną i estradą mobilną z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie oraz w sposób, który zapewni prawidłowe i oparte na przepisach funkcjonowanie przestrzeni publicznej,
2) zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania przestrzeni publicznej, w szczególności do : ·utrzymania w należytym stanie, porządku i czystości, ·dokonywania kontroli technicznych zgodnie z przepisami prawa, bieżących napraw i konserwacji włącznie z wymianą uszkodzonych lub zniszczonych elementów, ·ubezpieczenia OC sceny mobilnej.

2. Administrator nie może przeprowadzać na terenie przestrzeni publicznej zmian powodujących zmianę funkcji.

§ 3. 1. Administrator jest zobowiązany do zachowania ogólnodostępnego charakteru i umożliwienia korzystanie zgodnie z Regulaminem.
§ 4. Administrator zobowiązany jest do wykonywania w imieniu Gminy Ujazd jej obowiązków określonych w umowie nr 00002-65170-UM0820014/18 z dnia 18 października 2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Ujazd a Samorządem Województwa Opolskiego, wraz z późniejszymi aneksami.
§ 5. 1. Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z użytkowaniem przekazanych obiektów.
2. Gmina ma prawo do kontroli i wglądu do prowadzonej dokumentacji.

§ 6. 1. Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Gminy o powstałych szkodach w obiekcie.
2. Szkody w obiekcie powstałe wskutek zaniedbań ze strony Administratora lub osób go reprezentujących pokrywa Administrator z własnych środków.

§ 7. Dyrektor Administratora jest odpowiedzialny za wykonanie niniejszego Zarządzenia.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom