Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.172.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-09-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 14 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 i 2473) zarządza się co następuje:

§ 1. Wyznacza się Panią Danutę Ogaza - Sekretarza Gminy do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Ujeździe. § 2. Powołuje się zespoł roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i alternatywnej w następującym składzie: 1) Przewodniczący Zespołu (koordynator ds. dostępności) - Danuta Ogaza
2) Z-ca Przewodniczącego - Katarzyna Ciołczyk
3) Członek Zespołu - Piotr Magdziak
4) Członek Zespołu - Magdalena Weber-Koziarska

§ 3. Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Ujeździe;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania w Urzędzie na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Ujeździe w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

§ 4. Do zadań Zespołu roboczego należy w szczegolności:
1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostepności;
2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
3) przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
5) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego.
6) sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o kórym mowa w art.11 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 5. Zobowiązuje się: 1) pracowników Urzędu Miejskiego w Ujeździe do udzielania niezbędnej pomocy i wspracia Koordynatorowi i członkom Zespołu w zakresie realizacji zadań;
2) kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do:
a) wdrożenia rozwiązań i obowiązków wymaganych ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

b) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostepności;

c) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;

d) przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

e) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;

f) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego.

g) sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o kórym mowa w art.11 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz

Hubert Ibrom