Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.174.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284,374,568,695,1175), Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 9 742,32 zł I. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 210,00 zł 1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3 210,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 3 210,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 210,00 zł


II. Dział 855 Rodzina w kwocie 6 532,32 zł
1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 22,32 zł 1) dochody bieżące w kwocie 22,32 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 22,32 zł


2. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 6 510,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 6 510,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 6 510,00 zł


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 10 700,00 zł I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 2 500,00 zł 1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 2 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 500,00 zł
Fundusz sołecki – Balcarzowice


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 200,00 zł
1. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 200,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 200,00 złIII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 700,00 zł
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 3 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 700,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 700,00 złIV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 300,00 zł
1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 3 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 300,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 300,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 300,00 zł§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 20 442,32 zł I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 2 500,00 zł 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 500,00 zł
Fundusz sołecki – Balcarzowice


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 200,00 zł
1. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 200,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 200,00 złIII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 700,00 zł
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 100,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 900,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 200,00 zł2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 600,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 600,00 złIV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 300,00 zł
1. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 300,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 300,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 300,00 złV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 210,00 zł
1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3 210,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 210,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 210,00 zł


VI. Dział 855 Rodzina w kwocie 6 532,32 zł
1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 22,32 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 22,32 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22,32 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22,32 zł2. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 6 510,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 510,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 510,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 510,00 zł§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom