Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.175.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-09-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 9 742,32 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 210,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3 210,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 210,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 6 532,32 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 22,32 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 22,32 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 6 510,00 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 6 510,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 10 700,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 600 Transport i łączność w kwocie 2 500,00 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 2 500,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł
Fundusz sołecki – Balcarzowice Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 200,00 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 700,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 3 700,00 zł PSP - Jaryszów
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł
PSP Ujazd
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 300,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 3 300,00 zł
§ 4220. Zakup środków żywności w kwocie 3 300,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 20 442,32 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 600 Transport i łączność w kwocie 2 500,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2 500,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł
Fundusz sołecki – Balcarzowice Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 200,00 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 700,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 100,00 zł PSP Ujazd
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 600,00 zł PSP Jaryszów
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 600,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 300,00 zł Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3 300,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 210,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3 210,00 zł
§ 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 3 210,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 6 532,32 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 22,32 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22,32 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 6 510,00 zł
§ 4130. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 6 510,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 7 200,00 zł PSP Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7 200,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 7 200,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 7 200,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 7 200,00 zł PSP Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7 200,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 7 200,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 200,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom