Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.177.A.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz.284, 374, 568, 695,1175), Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 7 000,00 zł I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 7 000,00 zł 1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 7 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 7 000,00 zł


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 10 000,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 10 000,00 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 10 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 10 000,00 zł

§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 10 000,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 10 000,00 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 000,00 zł

§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 7 000,00 zł I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 7 000,00 zł 1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000,00 zł


§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.177.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29.09.2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom