Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.178.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 7 000,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 7 000,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 7 000,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 10 000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 10 000,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 10 000,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 10 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo- Budżetowy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 10 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 540,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 460,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 7 000,00 zł OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 7 000,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 7 000,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 30 955,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 30 340,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 20 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 10 340,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 340,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 615,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby w kwocie 615,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,00 zł
Fundusz sołecki- Balcarzowice
§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 30 955,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 30 340,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 20 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych kwocie 20 000,00 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 10 340,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 708,53 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 489,16 zł
§ 4120. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,31 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 615,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby w kwocie 615,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł
Fundusz sołecki- Balcarzowice
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom