Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019

Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 19-06-2019

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „ Dom Seniora”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.111, art.111a ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, z 2019 r. poz. 271, 730, 752) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się jednostkę organizacyjną pomocy społecznej: ośrodek wsparcia w formie klubu samopomocy dla seniorów pod nazwą „Dom Seniora” z siedzibą w Niezdrowicach ul. Wiejska 34, 47-143 Ujazd.
§ 2. 1. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w § 1 włącza się w struktury organizacyjne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
2. Szczegółowe zadania i organizację „Domu Seniora” określi odrębny regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.

§ 3. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV.32.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe, w § 5 dodaje się pkt. 13) w brzmieniu:
"prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla seniorów – „Dom Seniora” w Niezdrowicach".


§ 4. Udział w zajęciach prowadzonych w „Domu Seniora” jest nieodpłatny.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „ Dom Seniora”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go w struktury Ośrodka Pomocy Społec.pdf (107,01KB)