Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX.72.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019

Uchwała Nr IX.72.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 19-06-2019

w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730) Rada Miejska w Ujeździe uchwala:

§ 1. 1. Regulamin reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Ujazd z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Ujazdu, dyrektorów szkół i przedszkoli. 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole i szkołę podstawową prowadzone przez Gminę Ujazd; 2) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego, w tym również pełniącego funkcję kierowniczą, zatrudnionego w szkole, o której mowa w pkt 1; 3) dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1; 4) stawce wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego - należy przez to rozumieć minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ustaloną w obowiązującym w dniu przyznania nagrody rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
§ 2. W budżecie Gminy Ujazd tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że: 1) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Ujazdu;
2) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

§ 3. 1. Wysokość nagrody określana jest corocznie przez Burmistrza Ujazdu oraz dyrektorów szkół, uwzględniając posiadane na ten cel środki. 2. Nagroda Burmistrza Ujazdu wynosi nie mniej niż 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.
3. Nagroda dyrektora szkoły wynosi nie mniej niż 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

§ 4. 1. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być również przyznane w innym terminie.
3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole prowadzonej przez Gminę Ujazd co najmniej jednego roku.
4. Nagroda Burmistrza Ujazdu może być przyznana dyrektorowi i nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy zawodowej otrzymaną w ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych.

§ 5. 1. Nauczyciel może otrzymać nagrodę dyrektora za wymierne efekty pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz realizację innych statutowych zadań szkoły, a w szczególności za: a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów,

b) osiąganie sukcesów w konkursach, zawodach, olimpiadach, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w finale wojewódzkim zawodów przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I - III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich,

c) podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

d) osiąganie bardzo dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w finale wojewódzkim zawodów przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I - III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich,

e) osiąganie bardzo dobrych wyników szkolenia sportowego, potwierdzone zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I - III miejsca w zawodach wojewódzkich oraz I - X miejsca w makroregionie i kraju,

f) posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

g) przygotowywanie i wzorowe organizowanie uroczystości szkolnych lub środowiskowych, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,

h) prowadzenie znaczącej działalności wychowawczej w klasie lub szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

i) sprawowanie opieki nad organizacjami społecznymi wzorowo działającymi w szkole,

j) dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej z innymi nauczycielami, m.in. poprzez przeprowadzanie szkoleń rady pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych, publikowanie swoich osiągnięć,

k) zapewnianie pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

l) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu.


§ 6. 1. Nagrodę Burmistrza Ujazdu może otrzymać nauczyciel, który: 1) posiada osiągnięcia wymienione w § 5, jeśli jego dorobek jest upowszechniany co najmniej na terenie Gminy Ujazd,
2) przyczynia się w znaczący sposób do promowania swoich osiągnięć, osiągnięć szkoły i oświaty gminnej.

2. Nagrodę Burmistrza Ujazdu może otrzymać dyrektor za: 1) osiągnięcia wymienione w ust. 1,
2) wymierne efekty w zakresie zarządzania szkołą, w szczególności:
a) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

b) organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły, rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzicami,

c) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

d) promowanie szkoły w prasie lokalnej i wojewódzkiej lub centralnej oraz poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych, stowarzyszeń i instytucji,

e) troskę o mienie szkoły, poprawę i unowocześnienie bazy dydaktycznej,

f) prawidłowe realizowanie budżetu szkoły,

g) dobrą współpracę z samorządem terytorialnym, radą pedagogiczną i radą rodziców lub radą szkoły oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Ujazd,

h) pozyskiwanie sponsorów i sojuszników szkoły, zdobywanie dodatkowych środków finansowych lub sprzętu,

i) prawidłowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego,

j) prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Ujazdu może wystąpić: 1) dla nauczyciela : a) dyrektor szkoły,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców (rada szkoły),

d) ponadzakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli;


2) dla dyrektora szkoły : a) organ nadzoru pedagogicznego,

b) dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe,

c) rada pedagogiczna,

d) rada rodziców (rada szkoły),

e) ponadzakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.


2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić: a) rada pedagogiczna,

b) rada rodziców (rada szkoły),

c) związki zawodowe działające w szkole - zakładowa lub ponadzakładowa organizacja związkowa.


3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągnięte przez osobę nominowaną do nagrody według wyszczególnionych kryteriów określonych w § 5 i w § 6, przynajmniej za okres poprzedniego roku szkolnego.
4. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Ujazdu składane przez dyrektora szkoły wymagają wcześniejszego zaopiniowania przez radę pedagogiczną.
5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do uchwały.

§ 8. 1. Nagrody nauczycielom przyznają: 1) ze środków, o których mowa w § 2 pkt 1 - Burmistrz Ujazdu;
2) ze środków, o których mowa w § 2 pkt 2 - dyrektor szkoły.

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 może z własnej inicjatywy przyznać Burmistrz Ujazdu, a o której mowa w ust. 1 pkt 2 - dyrektor szkoły.
3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

§ 9. 1. Wnioski o nagrodę Burmistrza Ujazdu i dyrektora szkoły, o których mowa w § 4 ust. 1 składa się do 20 września każdego roku. 2. Wnioski o nagrodę Burmistrza i dyrektora szkoły, o których mowa w § 4 ust. 2 składa się w terminie na miesiąc przed proponowanym wręczeniem nagrody.
3. Wnioski o nagrodę Burmistrza składa się w Urzędzie Miejskim w Ujeździe za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.
4. Wnioski o nagrodę dyrektora składa się do właściwej szkoły.

§ 10. Wnioskodawcy wyszczególnieni w § 7 ust. 1 występujący o nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej, otrzymują na piśmie informację o jej przyznaniu. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu i dyrektorom szkół. § 12. Traci moc Uchwała Nr XXXIII.197.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. § 13. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr IX.72.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.pdf (404,38KB)

PDFZalacznik1 IX.72.2019.pdf (258,07KB)