Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX.73.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019

Uchwała Nr IX.73.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 19-06-2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, zm. z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX.236.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 roku. 2. Obszar objęty zmianą planu stanowią działki o nr ewid. 253/22, 253/7, 253/11, 253/12, 235/13, 254/7, 254/8, 19/19, 19/20, obręb Olszowa.
3. Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na załączniku do uchwały.
4. Zakres planu powinien być zgodny z wymogami art. 15 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr IX.73.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i S.pdf (324,63KB)

PDFZalacznik1 IX.73.2019.pdf (193,89KB)