Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX.74.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019

Uchwała Nr IX.74.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 19-06-2019

w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe

 

Na podstawie art.18 ust..1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 poz. 506 ), art.6 ust.2. pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje :

§ 1. Postanawia się udzielić z budżetu Gminy Ujazd na 2019 r. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Działalności Kulturalnej w Ujeździe pożyczki w wysokości 443 843,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy złotych) na realizację operacji:
„Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


§ 2. Spłata pożyczki nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe dofinansowania operacji, o której mowa w § 1.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ujazd, a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Działalności Kulturalnej w Ujeździe.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr IX.74.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe.pdf (102,74KB)