Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019

Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 19-06-2019

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 poz. 506), art. 212, 218,221 ust 1. ustawy z dnia 27.08 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869), Rada Miejska w Ujeździe uchwala,co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 193 320,56 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 100 000,00 zł. 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 100 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 100 000,00 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 100 000,00 zł.


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 13 000,00 zł.
1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 13 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 13 000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 000,00 zł.


III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 44 320,56 zł.
1. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 44 320,56 zł 1) dochody bieżące w kwocie 44 320,56 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 320,56 zł.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 36 000,00 zł.
1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 36 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 36 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 000,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 78 180,00 zł. I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 14 000,00 zł. 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 14 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 14 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 000,00 zł
Wymiana bramy garażowej w OSP Stary Ujazd” ”;


II. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 10 000,00 zł.
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 000,00 zł.III. Dział 855 Rodzina w kwocie 36 000,00 zł.
1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 36 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 36 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 36 000,00 zł.IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 15 000,00 zł.
1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000,00 zł.V. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 180,00 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 180,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 3 180,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 180,00 zł
„Renowacja placu zabaw” – Fundusz sołecki -Sieroniowice.


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 271 500,56 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 130 490,00 zł. 1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 130 490,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 490,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 490,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 490,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł
Wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Miejskiego” ”;


II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 14 000,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 14 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 14 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł
Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Niezdrowice” ”;


III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 59 320,56 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000,00 zł.2. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 44 320,56 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 44 320,56 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44 320,56 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 44 320,56 zł.IV. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 10 000,00 zł.
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł.V. Dział 855 Rodzina w kwocie 36 000,00 zł.
1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 36 000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) 1) wydatki bieżące w kwocie 36 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 36 000,00 zł.VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 15 000,00 zł.
1. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 15 000 zł 1. wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000,00 zł.VII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 6 690,00 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 6 690,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 690,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 690,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 180,00 zł
Fundusz sołecki -Sieroniowice,


- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 510,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 443 843,00 zł - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 443 843,00 zł.

§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie rozchodów w kwocie 443 843,00 zł - Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 443 843,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (135,75KB)