Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019

Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 29-08-2019

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy

 

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Osoby lub rodziny, których dochód przekroczył kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507) zwracają wydatki poniesione na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy według następujących zasad:
a) do 50% wartości przyznanego świadczenia - jeżeli dochód wynosi powyżej 100% do 150% ustawowego kryterium dochodowego,

b) do 75% wartości przyznanego świadczenia - jeżeli dochód wynosi powyżej 150% do 200% ustawowego kryterium dochodowego,

c) do 100% wartości przyznanego świadczenia - jeżeli dochód wynosi powyżej 200% ustawowego kryterium dochodowego.


2. Zwrot kosztów może być rozłożony na raty, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.
3. Zwrot wydatków następuje na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII.207.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w cz.pdf (105,61KB)