Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019

Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 29-08-2019

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z 2019 r. poz. 730) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania w Rodzinie, zwanego dalej „Zespołem”, oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX.223.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ujeździe oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf (206,85KB)

DOCXZałącznik nr 1 XI.85.2019.docx (7,92KB)