Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019

Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 29-08-2019

w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu

 

Na podstawie art. 5 c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. D.U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności społecznej osób starszych, powołuję się Gminną Radę Seniorów w Ujeździe. § 2. Tryb wyboru członków Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe oraz zasady jej działania określa Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu.pdf (215,47KB)

DOCXZałącznik nr 1 XI.86.2019.docx (10,90KB)